فراخوان برنامه ها

(آرشیو ماه اسفند 1397)

Ski
یکشنبه، 12 اسفند 1397
Ski
عنوان برنامه: اسکی موقعیت: استان تهران تاریخ اجرا: 17 اسفند ماه ۹۷ گاه رفت: جمعه صبح 17 اسفند ماه ۹۷ از تهران گاه برگشت: شامگاه جمعه 17 ا سفند ماه سطح برنامه: سبک نوع برنامه: آموزشی نام هماهنگ کننده: شهرام دشت آبادی نحوه تماس: 09121407439 از ...
Qazvin
چهارشنبه، 01 اسفند 1397
به نام خدا عنوان برنامه: قزوین گردی موقعیت: استان قزوین تاریخ اجرا: ده اسفند ماه نود و هفت گاه رفت: جمعه صبح ده اسفند ماه نود و هفت از تهران گاه برگشت: شامگاه جمعه ده اسفند ماه سطح برنامه: سبک-شهرگردی نام هماهنگ کننده: ساناز رهبرفرازی ...